ടീമുകൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ

MV Desk

യൂറോ കപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 24 ടീമുകളെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രൂപ്പുകളും ടീമുകളും എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം: