വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ (09-10-2023)

വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ പ്രോസ്‌പെക്റ്റസ് എന്നിവ കാണുക
education
education

മെഡിക്കൽ പിജി: മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്‍റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളെജുകളിലേയും സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളെജുകളിലെയും തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്‍റർ (ആർ.സി.സി) ലെയും ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്‍റ്www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഈ അലോട്ട്‌മെന്‍റ്പ്രകാരം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ മേൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും അലോട്ട്‌മെന്‍റ്മെമ്മോയുടെ  പ്രിന്‍റൗട്ട് എടുത്ത് അലോട്ട്‌മെന്‍റ് ലഭിച്ച കോളെജുകളിൽ ഒക്റ്റോബർ 10 നു വൈകിട്ട് നാലിന് മുമ്പായി അലോട്ട്മെന്‍റ്മെമ്മോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരായി പ്രവേശനം നേടണം. നിശ്ചിത തീയതിക്കകം ഫീസ് ഒടുക്കി കോളെജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാത്ത വിദ്യാർഥികളുടെ അലോട്ട്മെന്‍റ് നഷ്ടമാകും. ഈ അലോട്ട്മെന്‍റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അഡ്മിഷൻ അന്തിമമായിരിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ പ്രോസ്‌പെക്റ്റസ് എന്നിവ കാണുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ: 0471-2525300.

പി.ജി ദന്തൽ :  മൂന്നാം ഘട്ട അന്തിമ അലോട്ട്‌മെന്‍റ്പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ ദന്തൽ കോളെജുകളിലേയും സ്വാശ്രയ ദന്തൽ കോളെജുകളിലെയും 2023 വർഷത്തെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ദന്തൽ മൂന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്‍റ്www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അലോട്ട്‌മെന്‍റ് ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും അലോട്ട്‌മെന്‍റ്മെമ്മോയുടെ പ്രിന്‍റൗട്ട് എടുത്ത് അലോട്ട്‌മെന്‍റ് ലഭിച്ച കോളെജുകളിൽ ഒക്റ്റോബർ 10 നു വൈകിട്ട് നാലിനു മുൻപായി അലോട്ട്‌മെന്‍റ്മെമ്മോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരായി പ്രവേശനം നേടണം. നിശ്ചിത തീയതിക്കകം ഫീസ് ഒടുക്കി കോളെജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടാത്ത വിദ്യാർഥികളുടെ ലഭിച്ച അലോട്ട്‌മെന്‍റ് നഷ്ടമാകും.

അലോട്ട്‌മെന്‍റിലൂടെ ലഭിച്ച അഡ്മിഷന് യോതൊരു കാരണവശാലും മാറ്റം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അലോട്ട്‌മെന്‍റിനുശേഷം സീറ്റുകൾ നഷ്മാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ പി.ജി ഡെന്‍റൽ കോഴ്സ് 2023 പ്രോസ്‌പെക്റ്റസ് വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ഒടുക്കുന്നതിന് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ www.cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിജ്ഞാപനം കാണുക. ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പർ : 0471 2525300.

മീഡിയ അക്കാദമി ഫോട്ടോജേണലിസം  ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ  സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ കേരള മീഡിയ അക്കാദമി കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ററുകളിൽ നടത്തുന്ന ഫോട്ടോജേണലിസം കോഴ്‌സ്  10-ാം  ബാച്ചിലേക്ക്  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തിയറിയും പ്രാക്റ്റിക്കലും ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു മാസമാണ് കോഴ്സിന്‍റെ  കാലാവധി. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്ലാസുകൾ. ഓരോ സെന്‍ററിലും 25 സീറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സിന് 25,000 രൂപയാണ് ഫീസ്. പ്ലസ്ടു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ  www.keralamediaacademy.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സമർപ്പിക്കാം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ് ലോഡ് ചെയ്യണം.  അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്റ്റോബർ 25.  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ:  0484-2422275, 8281360360 (കൊച്ചി സെന്‍റർ), 0471-2726275, 9447225524 (തിരുവനന്തപുരം സെന്‍റർ).

Related Stories

No stories found.

Latest News

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com