താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന ഇലകൾ | കവിത
താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന ഇലകൾ | കവിതAI wing | Metro Vaartha

താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന ഇലകൾ | കവിത

പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി എഴുതുന്നു

പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി

വെയിൽ കനക്കുമ്പോൾ

വാടാതിരിക്കുവാൻ

വേരാഴമെത്തുന്ന

ശ്വാസവേഗങ്ങളെ

ധ്യാനിച്ചുണർത്തൂ ...

കാർന്നു തിന്നാന -

ടുക്കുന്നൊരാർത്തികൾ

നീർ ഞരമ്പിനാൽ

ബലം വെച്ചൊടുക്കൂ

വേര് നേരിനെ

പ്രാർത്ഥിച്ചെടുക്കൂ ...

പൂക്കളെ കൺപാർത്ത്

പഴുത്തും കരിഞ്ഞും

അടരുന്നതൊക്കെ മറക്കൂ ..

ഉള്ളിലേറ്റൂ ഗന്ധബോധവിശ്രാന്തി

ശാന്തിമന്ത്രം ഉരുവിട്ടിരിക്കൂ..

തളിരിലകൾ

തരളജീവിതകാന്തികൾ

വെറുതെ തുള്ളിച്ച്

രസിച്ചാർത്തു വീശുന്നു

ജീവനകലയുടെ

മാന്ത്രികൻ കാറ്റ് !

പ്രസാദ് കാക്കശ്ശേരി

കളരിക്കൽ, കാക്കശ്ശേരി, തൃശൂർ - 680 511

Mob: 9495884210

Related Stories

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com